About company

About company

60 Let znanja in izkušenj.

Skozi leta uspešnega poslovanja smo si nabirali izkušnje, uvajali nove rešitve in naprednejše pristope k projektiranju. Vedno smo si prizadevali in si še, da so naši projekti na vrhunski ravni, v skladu s predpisi, normativi in najnovejšimi dosežki tehnike. V ta namen uporabljamo sodobno informacijsko tehnologijo in programska orodja, ki omogočajo visoko stopnjo produktivnosti in zagotavljajo kvaliteto naših izdelkov. Z osvojenim znanjem in pridobljenimi izkušnjami, ter ob podpori najmodernejše računalniške tehnologije smo tako kos vsem projektantskim izzivom; od premostitvenih objektov (viaduktov, mostov, podvozov, nadvozov), objektov visokih gradenj, do komunalne infrastrukture (čistilnih naprav, kanalizacij.

Vizija

Partnerji

History

Načela in etična drža

History

1962

Začetki biroja segajo v leto 1962

V sklopu podjetja Tehnogradnje, se oblikuje poseben oddelek za projektiranje, ki je služil kot podpora pripravi dela pri gradnji HE na reki Dravi. Vzporedno z izgradnjo hidroelektrarn je potekala tudi gradnja cest in mostov na teh področjih, podjetje pa je dejavno tudi v tujini (Sirija, Egipt, Libija).

1962
1970-1974

Oddelek za projektiranje se pripoji Gradisu in oblikuje kot samostojna enota

Leta 1970, se po stečaju Tehnogradenj, oddelek za projektiranje pripoji Gradisu, kot poslovna enota Gradisa za nizke gradnje. V tem času se pričnejo dela na AC Vrhnika- Postojna ter AC Hoče-Levec, kjer se projektirajo številni premostitveni objekti. Prične se razvoj novih tehnologij gradenj pri visokih gradnjah, zlasti se projektirajo montažne hale, bolnišnice, hoteli in drugo. Leta 1974 se podjetje preoblikuje v samostojno enoto biroja za projektiranje.

1970-1974
1990

Privatizacija in preoblikovanje podjetja

Podjetje se preimenuje v GRADIS biro za projektiranje Maribor d.o.o.. Biro projektira številne objekte v okviru cestne izgradnje v Sloveniji, zlasti na AC odsekih Šentilj-Pesnica, Vransko-Trojane, Trojane Blagovica ter HC Razdrto-meja Italija.

1990
2012

Sprememba lastniške strukture

V lastniško strukturo biroja vstopi nov strateški partner.  Zaradi delne stagnacije na področju gradenj v Sloveniji, podjetje pospešeno išče nove oblike sodelovanja in nove izzive na projektantskem področju, tako doma kot širše. Projektira se v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Švici in Sloveniji.

2012
2016

Gradis podpiše pogodbo z eno od največjih korporacij na svetu Bechtel - Enka.

V sodelovanju z Bechtel – Enka se v biroju projektirajo številni premostitveni objekti na Kosovu. Na področju Slovenije biro sodeluje pri številnih rekonstrukcijah in sanacijah objektov obstoječe vozne mreže.

2016
2018

Gradis podpiše pogodbo za mega most v dolžini 3500m.

Gradis BP Maribor d.o.o., v konzorciju z DB Inžinjering in mariborskim podjetjem Ponting izdela idejni projekt za novi most čez Donavo v Beogradu ( kod ADE HUJE skupne dolžine 3500m ). Novi most čez Donavo bo s šest pasovno cesto, ter pasovi za pešce in kolesarje povezoval mesto Beograd na desnem bregu, z območjem Pančeva na levi strani Donave. Skupna površina mosta je več kot za štiri črnokalske viadukte, ki je največji premostitveni objekt v Sloveniji.

2018
2022

Danes

Sodelovanje z Bechtel – Enka se nadaljuje na projektu Moravskega koridora v Srbiji. Doma sodelujemo na projektu 3. razvojne osi z več premostitvenimi objekti, kot tudi opornimi konstrukcijami. Podjetje nastopa kot suveren partner na področju mostogradnje in drugih
infrastrukturnih projektov. Prisotni smo na ključnih projektih državne cestne infrastrukture, tako pri novogradnjah, kot tudi pri rekonstrukcijah in sanacijah obstoječe vozne mreže v Sloveniji, kot tudi v širši regiji.

2022